POLITIKA PRIVATNOSTI – AS Beoline

POLITIKA PRIVATNOSTI

Ovaj dokument je namenjen predstavljanu informacija u vezi sa obradama podataka o ličnosti pojedinaca, čije podataka o ličnosti obrađuje kompanija Automatic servis d.o.o., Verovškova ulica 60E, 1000 Ljubljana, MŠ 5520002000 (u nastavku: kompanija). Ukoliko kompanija obrađuje vaše podatke o ličnosti, ovde možete pronaći potrebne informacije u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti (u nastavku: POLITIKA PRIVATNOSTI )

Privatnost podataka je od posebnog značaja za kompaniju, zbog čega se kompanija obavezuje da će vaše podatke o ličnosti obrađivati u skladu sa Opštom uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: GDPR), Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i sa njim usvojenim temeljnim principima zaštite podataka o ličnosti. U tu svrhu kompanija je donela više internih akata i dokumenata u vezi sa tim (kao što su Pravilnik o obradi i zaštiti podataka o ličnosti, Pravilnik o sprovođenju video nadzora i Politika informacione bezbednosti).

Ukoliko želite da koristite određene usluge naše kompanije, poput naše veb stranice, neophodna je obrada podataka o ličnosti. U tom slučaju, u smislu odredbi o zaštiti podataka o ličnosti, vi ste stranka ili subjekat podataka na kojeg se odnose podaci o ličnosti (u daljem tekstu: pojedinac).

Ovom Politikom privatnosti želimo da pojedincima pružimo informacije o vrsti, obimu i svrsi obrade podataka o ličnosti koje prikupljamo, koristimo i obrađujemo. Pored toga, pojedinci imaju određena prava u vezi sa našom obradom njihovih podataka o ličnosti i mi ih takođe objašnjavamo ovde.

Vrste podataka o ličnosti, svrhe obrade, rokovi obrade i druge informacije navedene su u ovoj Politici privatnosti kao primer ili odn. neisključivo.

 1. Pojmovi i definicije

Pojmovi i definicije koje se koriste u ovoj Politici privatnosti prate definicije GDPR-a i relevantnog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

U daljem tekstu pojam obrada označava prikupljanje, korišćenje, pristup, pribavljanje i posredovanje.

 1. Kontakt

Rukovalac u smislu GDPR i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti je:

Automatic servis d.o.o.
Verovškova ulica 60e
1000 Ljubljana

E-mail: info@automaticservis.si
Tel.: 01 511 35 50
Internet stranica: https://www.automaticservis.si/

Predstavnik rukovaoca je aktuelni direktor kompanije, vidljiv na javno dostupnima stranicama AJPES.

Pojedinac nam se može u svakom trenutku obratiti u vezi svih pitanja i predloga u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti na info@automaticservis.si ili poštom na gornju adresu.

Ako nam se pojedinac obrati putem kontakt obrasca na internet stranici ili preko e-pošte, mi čuvamo ove dobrovoljno date informacije za obradu zahteva, kao i za slučaj naknadnih pitanja Dalji podaci o ličnosti se čuvaju i koriste samo, ako pojedinac pristane na to ili ako za to imamo drugi pravni osnov.

U okviru važećeg zakonodavstva iz oblasti zaštite podataka o ličnosti i tehničkih kapaciteta, brinemo o bezbednosti podataka o ličnosti pojedinaca u najvećoj mogućoj meri. Da bismo zaštitili vaše podatke o ličnosti, održavamo tehničke i organizacione mere bezbednosti, koje stalno prilagođavamo razvoju tehnologije. Bez obzira na gore navedeno, međutim, ne možemo sprečiti da dostupnost bude poremećena ili prekinuta u određenim trenucima. Serveri, koje koristimo, su redovno i precizno zaštićeni.

 1. Koje podatke o ličnosti prikupljamo?

Zbog svrhe i na osnovama objašnjenim u nastavku, možemo prikupljati i koristiti sledeće vaše podatke o ličnosti:

 • identifikacioni podaci (ime i prezime, JMBG, poreski broj i kontakt podaci– adresa, telefonski broj, e-mail, radno mesto);
 • podaci o obrazovanju, zaposlenju, zanimanju, dodatnim znanjima i radna iskustva, biografija;
 • podaci o predatim odn. prihvaćenim reklamacijama i narudžbinama (sadržaj i vreme predaje/prijema);
 • podaci o korišćenju veb stranice (IP adresa, datum poslednje prijave, naziv mobilnog uređaja, varijantu operacionog sistema uređaja ili pretraživača, vreme trajanja posete, učestalost poseta, spisak posećenih stranica, praćenje kretanja, spisak poslednjih poseta, podatak o tome, koje e-vesti čitate);
 • fotografija;
 • videosnimak pojedinca, datum i vreme nastanka snimka, kod alarmnog sistema,
 • podaci o osobama koje ulaze u naše poslovne zgrade o ispunjenosti uslova preležanog COVID 19, vakcinacije ili testiranja na virus SARS-CoV-2.

Kompanija ne obrađuje posebne vrste podataka o ličnosti.

 1. Kako dobijamo i koristimo vaše podatke o ličnosti?
 • Vaše podatke o ličnosti možemo dobiti direktno od vas, na primer:
 • kad nas kontaktirate – zahtev putem e-maila ili telefona ili putem veb stranice ili njenog korišćenja;
 • prilikom posete naše veb stranice, prilikom pretplate na naše e-vesti ili kada ostavljate svoje lične podatke prilikom preuzimanja nekog od naših priručnika ili sličnih sadržaja;
 • kada se prijavite na slobodno radno mesto odnosno nam pošaljete ponudu za zaposlenje;
 • kada nam date vizit kartu, posredujete informacije na sastanku;
 • kada se evidentirate u našoj evidenciji posetioca;
 • pri zaključivanju i sprovođenju ugovora za naručivanje i isporuku naše robe i u vezi sa realizacijom našeg poslovanja (distribucije robe) na tržištu;
 • prilikom predaje reklamacija.

Vaše podatke o ličnosti možemo dobiti i od kompanija za koje obavljate posao odnosno nastupate u njihovoj sferi i koje su u ugovornom odnosu ili kontaktu sa nama. Sa nama možete biti i u ugovornom odnosu kao fizičko lice ili samostalni preduzetnik.

Vaše podatke o ličnosti možemo dobiti od naših ugovarača, npr. pozivnog centra koji nam pruža ove usluge.

Podatke o ličnosti takođe možemo dobiti iz određenih javno dostupnih izvora, uključujući (ali ne ograničavajući se na) javnie onlajn baze podataka, poslovne imenike, medijskie publikacije, društvene medije, veb stranice i druge javno dostupne izvore i/ili organe vlasti na odgovarajućoj pravnoj osnovi.

Područje oko naših poslovnih zgrada je pod videonadzorom zbog obezbeđivanja sigurnosti ljudi i imovine. To područje je odgovarajuće označeno. Na taj način prikupljamo podatke od naših posetilaca (videosnimak pojedinca, datum snimka, vreme (trajanje) snimka), koji se čuvaju u ograničenom vremenskom periodu i dostupni su samo ovlašćenim licima. Više u Pravilniku o sprovođenju video nadzora koji je dostupan kod rukovodioca pojedine poslovne jedinice i u kadrovskoj službi kompanije.

U skladu sa važećim sektorskim zakonodavstvom, vaše podatke o ličnosti možemo dobiti i od vas lično, na mestima ulaska u naše poslovne zgrade, u svrhu provere usaglašenosti sa uslovima preležanog COVID 19, vakcinacije ili testiranja na SARS-CoV-2 virus.

 1. Korišćenje podataka o ličnosti

Obavezujemo se da ćemo sve dobijene podatke koristiti isključivo za sopstvene potrebe odnosno kako je to opisano u ovim pravilima i nećemo ih prosleđivati trećim licima, osim ako to ne zahteva zakon.

Vaše podatke o ličnosti koriste naši zaposleni odnosno lica koja za nas obavljaju poslove, u okviru svojih radnih obaveza i ovlašćenja, i obavezuju se da će čuvati podatke o ličnosti kao poverljive.

Spoljašnji izvođači usluga

Za ispunjavanje naših ugovornih i zakonskih obaveza takođe sarađujem i sa izabranim spoljašnjim izvođačima usluga (računovodstveni servis, spoljašnja stručna služba za zaštitu na radu, medicina rada, IT usluga održavanja, skladištenja,…).

Posredovanje podataka drugim korisnicima

Na osnovu zakonskih odredbi, možda ćemo biti u obavezi da vaše podatke o ličnosti posredujemo drugim primaocima koji imaju pravni osnov za takav zahtev. To su pre svega državni organi (kao npr. poreski organi, sudovi, policija,…) i drugi nosioci javnih ovlašćenja.

Vaše podatke možemo da posredujemo i našim advokatima, internim i eksternim revizorima i poreskim i drugim konsultantima za pružanje njihovih usluga u skladu sa ugovorom zaključenim sa nama.

Izvoz u treće zemlje

Kompanija vaše podatke o ličnosti svojim spoljašnjim izvođačima usluga može izvesti i u treće zemlje (npr. pri korišćenju usluga Google Analytics i AdWords), s tim da je u ovom slučaju obezbeđen adekvatan nivo zaštite podataka o ličnosti, bilo na osnovu obavezujućih pravila poslovanja (Binding Corporate Rules), standardnih ugovornih klauzula, zaštite privatnosti, ili da se za svaku zemlju i/ili prenos rešenjem odgovarajućeg organa određuje odgovarajući nivo zaštite podataka o ličnosti.

 1. Svrhe u koje prikupljamo vaše lične podatke i posledice ako se podaci o ličnosti ne obezbede,

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo zbog obavljanja naše poslovne delatnosti snabdevanja sa prodajnim automatima i promovisanja prodaje sopstvenih proizvoda, za održavanja dobrih poslovnih odnosa. Vaše podatke o ličnosti možemo da obrađujemo zbog obaveštavanja o novitetima sa područja naših proizvoda, našeg poslovanja odnosno tržišta naših proizvoda i usluga uopšte.

Ovi podaci su nam potrebni iz gore navedenih razloga, a bez njih se naši ugovorni odnosi ili poslovi ne mogu sprovoditi odnosno to može biti znatno otežano ili manje kvalitetno i/ili profesionalno. Bez obrade vaših podataka o ličnosti vas na primer takođe ne možemo pozvati na naše eventualne događaje, da vam omogućimo da učestvujete u njima ili u drugim mogućim promotivnim akcijama. Obrada vaših podataka o ličnosti takođe može biti i uslov za pružanje određenih aktivnosti/povoljnosti sa naše strane vama.

Takođe možemo da obrađujemo vaše podatke o ličnosti u vezi sa ostatkom našeg poslovanja, kao što su na primer naši dobavljači i pružaoci usluga (npr. računovodstvo, IT).

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u svrhu ispunjenja naših zahteva.

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo sa aspekta zaštite lica i imovine (npr. u slučaju videonadzora). Uredno ste informisani o mestima na kojima se vrši video nadzor.

U skladu sa važećim sektorskim zakonodavstvom, vaše podatke o ličnosti možemo dobiti i na mestima ulaska u naše poslovne zgrade, u svrhu provere usaglašenosti sa uslovima preležanog COVID 19, vakcinacije ili testiranja na SARS-CoV-2 virus.  Vaše podatke o ispunjenosti uslova za preležani COVID 19 , vakcinaciju ili testiranje ne evidentiramo, već samo vršimo uvid u vaša uverenja. U slučaju da ispunjavanje uslova iskazujete sa evropskim digitalnim sertifikatom, prilikom uvida možemo da koristimo i aplikaciju za čitanje KR koda da bismo se uverili da je sertifikat originalan odnosno važeći. Prilikom provere ispunjenosti uslova PCT-a, možemo vršiti uvid u javnu ispravu, radi provere identiteta lica (npr. lična karta).

 1. Po kom pravnom osnovu obrađujemo vaše podatke o ličnosti?

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti u predugovorne i ugovorne svrhe je zaključivanje i sprovođenje ugovora o poslovnoj saradnji, ugovora o nabavci naše robe i usluga.

Podatke o ličnosti tako obrađujemo i zbog zaštite naših neposrednih zakonskih i opravdanih interesa ili interesa trećih lica. Te obrade su na primer potrebne:

 • iz pravnih razloga (npr. izvršenje otvorenih potraživanja);
 • iz poslovnih razloga (npr. mere u slučaju kršenja ugovora);
 • iz sigurnosnih razloga (npr. sprečavanje ugrožavanja integriteta, originalnosti, dostupnosti ili poverljivosti podataka);
 • radi obezbeđenja bezbednosti informacija i rada informacionih sistema.

Vaše podatke o ličnosti isto tako obrađujemo radi ispunjavanja naših zakonskih obaveza (vidi gore Posredovanje podataka drugim korisnicima).

U vezi sa ispunjavanjem za preležani COVID 19, vakcinisanosti ili testiranja na virus SARS-CoV-2, vaše podatke o ličnosti, u skladu sa važećim sektorskim zakonodavstvom u vezi sa tačkom  (i) drugog stava člana 9. Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti, obrađujemo i zbog razloga javnog interesa u oblasti javnog zdravlja, pri čemu preduzimamo odgovarajuće mere za zaštitu prava i sloboda pojedinca, na kog se odnose podaci.

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo uz vašu saglasnost ako nam ih posredujete dobrovoljno.

 1. Brisanje podataka i period čuvanja

Podaci o ličnosti čuvaju se do isteka zakonom utvrđenih rokova, uzimajući u obzir pojedinačnu svrhu obrade. U zavisnosti od vrste podatka o ličnosti i svrhe, rokovi mogu biti nekoliko dana, meseci, pa čak i 5 godina ili više.

Podaci o ličnosti, prikupljeni na osnovu vaše saglasnosti čuvaju se u najkraćem mogućem periodu sve dok postoji svrha za njihovo prikupljanje ili do opoziva saglasnosti. Opoziv saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade, koja je vršena na osnovu saglasnosti do njenog opoziva.

Podaci o ličnosti dobijeni od vas u vezi sa ispunjavanjem uslova preležanog COVIDA 19, vakcinacijom ili testiranjem na virus SARS-CoV-2 čuvaju se samo onoliko dugo koliko je striktno neophodno u svrhu njihovog prikupljanja, ali ne duže od 2 godine.

Određeni podaci čuvaju se i iz razloga dokazivanja usklađenosti sa vašim zahtevima (vidi odeljak Vaša prava u vezi sa obradom ličnih podataka).

Rokovi su definisani u našoj evidenciji obrade podataka o ličnosti.

 1. Informacije u vezi sa korišćenjem naše veb stranice

9.1. Kolačići

Na veb stranici ćete naći i termin »Kolačići«, o čemu više možete saznati na linku Obaveštenja o kolačićima, koj su sastavni deo ove Politike privatnosti. Kolačići su tekstualni podaci koji se čuvaju preko ili sa stranice pretraživača IT sistema pojedinca. Ako korisnik poseti našu veb stranicu, kolačić se može sačuvati u njegovom operativnom sistemu. Ovaj kolačić sadrži karakteristične redoslede simbola, koji omogućavaju eksplicitno prepoznavanje pretraživača prilikom ponovne posete veb stranice. Njihovo skladištenje je pod potpunom kontrolom pretraživača korisnika – korisnik može ograničiti ili onemogućiti skladištenje kolačića.

9.2. Linkovi/ preusmeravanja na veb stranice trećih strana

U skladu sa relevantnim zakonodavstvom, mi kao ponuđači sadržaja odgovorni smo za sopstveni sadržaj koji dajemo na korišćenje.

Ovaj sopstveni sadržaj treba odvojiti od unakrsnih referenci (linkova) prema tuđim sadržajima koje pružaju drugi ponuđači.

Za sadržaj veb stranica trećih lica ne odgovaramo.

9.3. E-vesti

Od korisnika, koji se prijave na naše e-evesti, prikupljamo podatke o njihovoj e-mail adresi, a prilikom prenosa sadržaja prikupljamo i podatke o njihovom imenu i prezimenu i zaposlenju. Takođe prikupljamo informacije o tome koje e-vesti čitaju i, ako klikom na njih posete našu veb stranicu, koje posete ostvare na njoj. Na osnovu tih podataka možemo poboljšati naše e-vesti, a možemo i neposredno kontaktirati korisnike koji iskažu interesovanje za pojedine usluge ili vesti.

Objašnjavamo da vršimo remarketing čestim posetiocima sajta i analizu uspešnosti naših e-vesti na osnovu legitimnog interesa. Pri tome sledimo naše legitimne interese, odnosno ponudimo individualizovane i ubedljive tržišne ponude za iznajmljivanje naših usluga osobama koje posećujući naše veb stranice ili čitajući naše e-vesti pokazuju interesovanje za naše usluge.

Svaki korisnik ima pravo, da u svakom trenutku od nas pisano zatraži odjavu primanja obaveštenja na svoju e-mail adresu odnosno tu izjavu može da izvrši klikom na odgovarajući link u svakoj pojedinačnoj e-vesti.

9.4. Google AdWords

Naša veb stranica ima integrisan Google AdWords.

Svrha Google AdWords je oglašavanje naše veb stranice preko prikazivanja relevantnih interesantnih oglasa na veb stranicama trećih kompanija i među rezultatima Guglovog pretraživača i s prikazivanjem oglašavanja trećih kompanija na našoj veb stranici. Operativna kompanija usluga Google AdWords je Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Kalifornija, ZDA.

Pojedinac ima mogućnost da uloži prigovor na Google oglašavanje. Da bi to uradio, pojedinac mora da poseti link https://adssettings.google.com/ preko bilo kog internet pretraživača koji koristi i da tamo podesi željena podešavanja.

Dodatne informacije i važeće Googl smernice o zaštiti podataka nalaze se na: https://policies.google.com/privacy?hl=sl&gl=si.

9.5. Google Analytics

Integrisali smo komponentu Google analitike (sa funkcijom anonimizacije) u našu veb stranicu.

Google Analytics je usluga veb analitike, uz pomoć koje od posetioca veb stranice prikupljamo podatke o tome, koje stranice na našoj veb stranici posećujete, koliko često, koliko dugo ostajete tamo i slično. Na osnovu tih podataka možemo da vidimo, koliko posetioca posećuje naše veb stranice, koji delovi veb stranice ih najviše interesuju, da li prilikom posete imaju određene poteškoće odnosno ako su veoma zainteresovani za našu veb stranicu, možemo pokušati da im prikažemo naše oglase prilikom posete veb stranice koje inače posećuju (tj. ponovno oglašavanje).

Operativna kompanija usluga Google Analytics-komponenta je Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Kalifornija, USA.

Dodatne informacije i važeće Google smernice o zaštiti podataka nalaze se na: https://policies.google.com/privacy?hl=sl%20in%20na:%20https://www.google.si/analytics/terms/us.html.

 1. Vaša prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti

Pristup vašim podacima o ličnosti i ispravka netačnih podataka

Imate pravo da od nas dobijete potvrdu da li se u vezi sa vama obrađuju podaci o ličnosti, koji i pravo na pristup tim podacima, informacije o svrsi obrade, korisnicima, periodima čuvanja i drugim informacijama koje sadrže ti podaci.

Imate pravo, da ispravimo eventualne netačne podatke u vezi sa vama.

Pravo da zahtevate brisanje podataka

Ako se obrada podataka o ličnosti zasniva na vašoj saglasnosti, možete je u bilo kom trenutku pismeno opozvati. Opoziv saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade na osnovu takve saglasnosti pre njenog opoziva.

Pravo da zahtevate brisanje podataka, ako:

 • podaci o ličnosti nisu više potrebni za svrhe, za koje su bili prikupljeni ili na drugačiji način obrađeni;
 • su bili podaci o ličnosti obrađeni nezakonito;
 • se lični podaci o ličnosti moraju izbrisati da bi se ispunila zakonska obaveza u skladu sa pravom Unije ili slovenačkim pravom.

Pravo na brisanje je ograničeno u slučaju da je obrada podataka o ličnosti neophodna, kako je predviđeno članom 17. Opšte Uredbe.

Imate pravo da zahtevate ograničenje obrade podataka o ličnosti u skladu sa članom 18. Opšte Uredbe.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo, da svoje podatke o ličnosti, koje ste nam posredovali, primite u strukturisanom, opšte korišćenom i mašinski čitljivom obliku i imate pravo, da te podatke posredujemo drugom rukovaocu podataka o ličnosti, u skladu sa vašim zahtevima, u granicama i pod uslovima, koje određuje zakonodavstvo (ako se obrada podataka o ličnosti zasniva na saglasnosti ili ugovoru i ako se podaci o ličnosti obrađuju automatski i ako je to tehnički izvodljivo).

Pravo na prigovor obradi na osnovu zakonskog i/ili legitimnog interesa

Na osnovu razloga, povezanih sa vašim posebnim položajem, imate pravo, da u svakom trenutku prigovarate obradi podataka o ličnosti, koja se zasniva na zakonskom i/ili opravdanom interesu, što takođe uključuje direktni marketing, kao što je gore objašnjeno. Prestaćemo da obrađujemo takve podatke o ličnosti osim ako ne dokažemo ubedljive legitimne razloge za obradu koji nadmašuju vaše interese, prava i slobode ili zbog ostvarivanja, sprovođenja ili odbrane pravnih zahteva.

Pravo žalbe Povereniku za informacije Republike Slovenije

Kompanija garantuje da se vaši podaci o ličnosti u svim pogledima obrađuju zakonito i u skladu sa propisima. Ipak, ako smatrate, da se vaši podaci o ličnosti čuvaju ili na drugi način obrađuju suprotno važećim propisima, koji regulišu zaštitu podataka o ličnosti, imate pravo da podnesete žalbu kod Poverenika za informacije Republike Slovenije(IP RS), Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Telefon: 01 230 97 30, Faks: 01 230 97 78, E-pošta: gp.ip@ip-rs.si.

Uputstvo i obrazac za prijavu kršenja nalaze se na veb stranici IP RS: https://vvv.ip-rs.si/.

Opoziv saglasnosti

Kada se obrada podataka o ličnosti zasniva na vašoj saglasnosti, imate pravo da u bilo kom trenutku pisanim putem opozovete svoju saglasnost na e-mail adresu info@automaticservis.si. Opoziv saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade na osnovu takve saglasnosti pre njenog opoziva.

Prava pojedinaca mogu biti ograničena u skladu sa članom 23. Opšte Uredbe.

 1. Važenje, izmene i dopune ove Politike privatnosti

Ova Politika privatnosti može biti izmenjena ili dopunjena u bilo kom trenutku, pri čemu je uvek na snazi poslednja važeća verzija, što se dokazuje datumom usvajanja poslednje važeće verzije.

Trenutna verzija ove Politike privatnosti je objavljena na ovoj veb stranici.

Ova Politika privatnosti važi od 23.9.2021.